WESPRZYJ TERAZ

Szkoła podstawowa, kl. 7-8

Temat: Spełnione życie - Historia dotkniętego trądem. SCENARIUSZ

Cele lekcji:
Po skończonych zajęciach uczeń:
I. WIEDZA
- wie, czym jest trąd, jakie są następstwa tej choroby;
- zna sytuację społeczną ludzi dotkniętych trądem, ich problemy (odrzucenie);
- zna historię człowieka trędowatego – Randish’a Kujur;
II. UMIEJĘTNOŚCI
- kształtuje zdolność oceny sytuacji życiowej człowieka na trzech obszarach (płaszczyznach) egzystencji;
- próbuje włączyć się w dyskusję, szukać odpowiedzi, podejmować samodzielne myślenie, wyrażać własną opinię, wyciągać wnioski;
- doskonali umiejętność współpracy z grupą osób;
- kształtuje umiejętność myślenia przyczynowo skutkowego (analiza skutków podejmowanych decyzji).
III. POSTAWY
- rozumie motywy podejmowania decyzji służących pomocy, dobru innych;
- kształtuje postawę współczucia (empatii) wobec pokrzywdzonych;
- wyraża chęć pomocy słabszym, potrzebującym;
- docenia wartość życia ludzkiego i potrzebę walki o jego polepszenie dla cierpiących i odrzuconych;
- ma świadomość, że bezinteresowna pomoc ze strony innych powinna być bodźcem do przekazywania innym otrzymanego dobra.
Czas pracy: 2 godziny lekcyjne.
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, praca w grupach.
Metody pracy: pogadanka; praca z tekstem; dyskusja; analiza przypadku; diagnostyczna (np. metaplan, obcy przybysz), plansza, pokaz.
Materiały i środki dydaktyczne:
Randish Kujur, Świadectwo życia, „Jeevodaya A.D. 2007”, s.11 ( lub załącznik nr 1).
Informacje o trądzie ze strony www.jeevodaya.org (załącznik nr 2).
Plansza: Sfery życia człowieka (załącznik nr 4), Trąd (załącznik nr 3).
Materiały do ćwiczeń (załączniki nr 5, 6).
PRZEBIEG LEKCJI:
I. Wprowadzenie:
Problem odrzucenia – pogadanka
Zagadnienia:
1. Co to jest odrzucenie?
2. Jakie są przyczyny odrzucenia?
3. Kto najczęściej bywa odrzucany przez innych? Jakie uczucia mu towarzyszą?
4. Jakie są skutki społeczne odrzucenia?
II. Lekcja właściwa:
1. Trąd – choroba znana jeszcze z czasów Jezusa, istnieje również dziś.
Co wiemy o tej chorobie? – pogadanka.
Odczytanie wiadomości o trądzie – ze strony www.jeevodaya.org (załącznik nr 2) lub plansze (albo pokaz) Trąd (załącznik nr 3).
2. Analiza przypadku: odczytanie fragmentu tekstu Świadectwo życia (załącznik 1 a) i odpowiedź pytania umieszczone pod tekstem. Celem jest poznanie trudności życiowych bohatera i jest to wstęp do dyskusji na temat pomocy ludziom dotkniętym trądem.
Następnie odczytanie całego tekstu (załącznik nr 1) i pogadanka – wyodrębnienie głównych wydarzeń z życia bohatera.
3. Sfery życia Randish’a – praca w trzech grupach na podstawie tekstu z wykorzystaniem planszy (załącznik nr 4). Każda z grup analizuje sytuację życiową bohatera w jednej ze sfer, a następnie prezentują wyniki swojej pracy.
Wnioski: wszystkie sfery życia są dla Randish’a miejscami szczególnych trudności i oddziałują wzajemnie na siebie.
4. Czy życie Randhish’a można uznać za spełnione? – dyskusja.
Straty i zyski w życiu Randish’a – ćwiczenie (indywidualnie lub w grupach). Odszukanie ludzi, którzy wiążą się ze stratami życiowymi bohatera, ale i tych, którzy udzielili mu pomocy. Wykorzystanie materiału do ćwiczenia (załącznik nr 5). Pytania pomocnicze:
Co cechowało pomagających?
W jaki sposób pomagali?
Czym się kierowali, pomagając? Czy oczekiwali czegoś w zamian?
Refleksja nad bezinteresownością pomocy, nad wartością pomagania.
Rozwiązanie ćwiczenia:
Straty i zyski w życiu Randish’a
Propozycja rozwiązania ćwiczenia (dla nauczyciela)
straty:
1. Ojciec
2. Zdrowie
3. Wuj
4. Nauczyciel
5. Koledzy
6. Szkoła
7. Rodzina

zyski:
1. Kolega
2. Szkoła
3. Sąsiad
4. Jeevodaya
5. Zdrowie
6. Ks. Adam
7. Premkumari
8. Mary Jyotsana
9. Praca
Praca – zysk, nie będący bezpośrednio odpowiedzią na doznaną stratę; to dla Randish’a miejsce dające godne utrzymanie siebie i rodziny, spełnienie; miejsce realizacji swoich planów i pomysłów na życie dla tych, którzy – jak on – doznali w życiu strat i odrzucenia. Ta ostatnia funkcja jest celem i szczytem jego dążeń, można powiedzieć – jego życiową misją, ale i uwieńczeniem trudnej dotychczasowej historii życia.
5. Podsumowanie:
Sens ludzkiego życia – służyć i pomagać innym – pogadanka. Pytania:
Co nadaje sens ludzkiemu życiu? Co czyni je pięknym, spełnionym?
Nawiązania do Biblii:
„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10, 8).
„Moc bowiem w słabości się doskonali” (2 Kor 12, 9).
Oprac. Małgorzata Wojewoda