WESPRZYJ TERAZ

Szkoła podstawowa, kl. 5-6

Temat lekcji: Adopcja Serca. SCENARIUSZ

Cele lekcji:
Po skończonych zajęciach uczeń:
WIEDZA
- ma podstawową wiedzę na temat adopcji,
- zna warunki życia dzieci w ośrodku Jeevodaya w Indiach, czas powstania ośrodka, nazwiska pracujących tam misjonarzy,
- wie, co to jest trąd i jakie są jego konsekwencje dla człowieka, szczególnie w Indiach,
- wie, na czym polega Adopcja Serca dziecka w Jeevodaya.
UMIEJĘTNOŚCI
- próbuje włączyć się w dyskusję, podejmować samodzielne myślenie,
- kształci umiejętność współpracy z grupą osób,
- doskonali pracę wyobraźni, umiejętność spostrzegania, wnioskowania, analizowania, zapisywania wniosków, tworzenia schematów ułatwiających przyswajanie nowych treści.
POSTAWY
- uświadamia sobie wielką wartość rodziców, rodziny w życiu każdego dziecka,
- uczy się akceptacji dla innych ludzi i ich sytuacji życiowej, zrozumienia i empatii dla tych, którym żyje się trudniej,
- docenia wartość tego, co posiada – warunki życia, zdrowie itp.,
- zauważa potrzebę pomocy dotkniętym chorobą, biedą, odrzuceniem; chce się z nimi dzielić, na ile potrafi,
- kształtuje w sobie postawę odpowiedzialności za losy innych.
Czas pracy: 1-2 godz.
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, grupowa.
Metody pracy: praca z tekstem, pogadanka, „burza mózgów”, mapa mentalna, ćwiczenia, dyskusja, plansza, pokaz.
Materiały i środki dydaktyczne:
1. „Adopcja Serca” – czytanka (załącznik nr 1).
2. Listy dzieci do opiekunów (załącznik nr 2).
3. Plansze do ćwiczeń (załącznik nr 3,4 i 6).
4. Plansza „Adopcja Serca” (mapa mentalna, załącznik nr 5).
5. „Adopcja Serca” – prezentacja (załącznik nr 7).


PRZEBIEG LEKCJI:
I. Wprowadzenie:
Czym jest adopcja? – praca metodą „burza mózgów” (zał. nr 6).
II. Lekcja właściwa:
1. Odczytanie tekstu „Adopcja Serca” i odpowiedź na pytania umieszczone pod czytanką (zał. nr 1).
2. Praca w grupach. Grupy otrzymują listy dzieci do swoich opiekunów (zał. nr 2), odczytują je, a następnie wykonują ćwiczenie (zał. nr 3) polegające na wyodrębnieniu odpowiednich treści i zapisanie w odpowiednim miejscu na planszy. W treści listów należy odszukać: informacje, prośby, podziękowania i pragnienia naśladowania opiekunów z Polski i przyporządkować do odpowiedniej kategorii. Następnie grupy prezentują wyniki swoich prac.
3. Na czym polega Adopcja Serca w Jeevodaya? – obejrzenie prezentacji (zał. nr 7).
4. W jaki sposób opiekunowie z Polski pomagają swoim indyjskim podopiecznym? – praca w grupach. Uczniowie wykonują mapę mentalną (na tablicy lub dużym arkuszu papieru) na temat pomocy w ramach Adopcji Serca. Jako podstawę można wykorzystać planszę (zał. nr 5), który można rozbudować (np. do cegiełki pieniądze dodajemy kolejne cegiełki: jedzenie, ubranie, leki itd.). Warto zaznaczyć, że ta forma pomocy może być przedstawiana jako budowla złożona z cegiełek (jak na planszy). Można wyjaśnić pojęcie „pomoc materialna”.
5. Ćwiczenie indywidualne – zabawa (zał. nr 4).
III. Podsumowanie.
Czy Adopcja Serca w Jeevodaya jest potrzebna? – dyskusja, podsumowanie lekcji.
Praca domowa: Napisz list do kolegi/koleżanki z Jeevodaya.
Oprac. Małgorzata Wojewoda