WESPRZYJ TERAZ

Szkoła podstawowa, kl. 7-8

Temat lekcji: Czy decyzja człowieka może odmienić rzeczywistość? Jeevodaya w służbie trędowatym. SCENARIUSZ

Cele lekcji:
Po skończonych zajęciach uczeń:
I. WIEDZA
- wie, czym jest trąd, jaki jest zasięg tej choroby;
- zna potrzeby związane z eliminowaniem trądu, pomocą chorym, profilaktyką, walką z uprzedzeniami;
- zna historię ośrodka Jeevodaya, jego misję i działalność;
- zna historie życia misjonarzy pracujących w Jeevodaya.
II. UMIEJĘTNOŚCI
- potrafi wyodrębnić najważniejsze wydarzenia z życia ośrodka Jeevodaya;
- próbuje włączyć się w dyskusję, szukać odpowiedzi, podejmować samodzielne myślenie, wyrażać własną opinię, wyciągać wnioski;
- doskonali umiejętność współpracy z grupą osób;
- kształtuje umiejętność myślenia przyczynowo skutkowego (analiza skutków podejmowanych decyzji).
III. POSTAWY
- rozumie motywy podejmowania decyzji służących pomocy, dobru innych;
- jest przekonany o słuszności poświęcenia się człowieka dla dobra innych ludzi;
- wyraża chęć pomocy słabszym, potrzebującym.
Czas pracy: 2 godziny lekcyjne.
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, praca w grupach.
Metody pracy: metoda problemowa; pogadanka; praca z tekstem; dyskusja; analiza przypadku (elementy); technika drzewka decyzyjnego, linia czasu, mapa mentalna, plansza.
Materiały i środki dydaktyczne:
Anna Sułkowska, 40 lat służby trędowatym, „Posyłam Was”, nr 78-2/2010, s.10-13 lub na stronie www.jeevodaya.org
Informacje o trądzie ze strony www.jeevodaya.org (załącznik nr 1)
Schemat – linia czasu: Historia Jeevodaya (załącznik nr 2)
Schemat drzewka decyzyjnego (załącznik nr 3)
Plansze: W służbie trędowatym (załącznik nr 4), Trąd, Jeevodaya.
Jeevodaya – krzyżówka (załącznik nr 5)
PRZEBIEG LEKCJI:
I. Wprowadzenie:
Czy decyzja człowieka może odmienić rzeczywistość? – pogadanka
Zagadnienia:
Jak często podejmujemy decyzje?
Przykłady sytuacji, które wymagają podjęcia ważnych decyzji.
Czy podejmowanie decyzji jest rzeczą łatwą?
Jakie uczucia nam wtedy towarzyszą?
Czy decyzja jednego człowieka może dokonać istotnej zmiany w otoczeniu, społeczeństwie, na świecie?
II. Lekcja właściwa:
1. Trąd – choroba znana jeszcze z czasów Jezusa, istnieje również dziś.
Co wiemy o tej chorobie? – pogadanka.
Odczytanie wiadomości o trądzie – ze strony www.jeevodaya.org (lub załącznik nr 1 i/albo plansza Trąd).
2. Historia powstania ośrodka Jeevodaya.
Odczytanie tekstu Anny Sułkowskiej pt. „40 lat służby trędowatym”. Pogadanka na podstawie przeczytanego tekstu: wyodrębnienie głównych wydarzeń z życia Jeevodaya; wykorzystanie schematu „Historia Jeevodaya” (załącznik nr 2).
3. Czym zajmuje się Jeevodaya? Misja Ośrodka.
Praca w grupach na podstawie tekstu, prezentacja i zapis w punktach najważniejszych form działalności ośrodka:
zapewnienie opieki medycznej
organizowanie pomocy materialnej
edukacja i opieka nad dziećmi
ewangelizacja
Pracę można podsumować wykonaniem mapy mentalnej lub skorzystać z planszy Jeevodaya.
4. Czy decyzja jednego człowieka może coś zmienić w życiu większej społeczności ludzkiej? Decyzje bohaterów tekstu i ich konsekwencje.
Ocena decyzji podejmowanych przez bohaterów tekstu (wykorzystanie schematu drzewka decyzyjnego – załącznik nr 3) – praca w grupach. Każda grupa wybiera jedną z trzech osób-misjonarzy w Jeevodaya i poddaje ocenie konsekwencje jej decyzji.
Pytania pomocnicze:
Jakie potrzeby pojawiały się w związku z powstawaniem i rozwojem Jeevodaya?
Kto podjął się pracy w Ośrodku?
Jakie decyzje musiał podejmować przyszły misjonarz?
Czy podejmowanie decyzji (na podst. bohaterów tekstu) jest rzeczą ważną?
Od kogo uczyć się podejmowania mądrych decyzji?
5. Prezentacja wzorców osobowych. Powołanie człowieka, dojrzewanie i etapy jego realizacji – dyskusja; wykorzystanie schematu „W służbie trędowatym” (załącznik nr 4).
Zagadnienia do dyskusji:
Czym jest powołanie? Jak odczytali swoje powołanie bohaterowie tekstu?- Na podstawie historii ich życia.
Jak przyszli misjonarze przygotowywali się do wypełniania swojej misji?
Jakie podejmowali ryzyko?
Jakie dzieło stało się ich udziałem?
Czy każdy człowiek jest wezwany do rzeczy wielkich?
III. Podsumowanie.
Próba odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie lekcji: Czy decyzja człowieka może odmienić rzeczywistość? (na podstawie przeprowadzonych zajęć)
Ćwiczenie sprawdzające (lub praca domowa) – krzyżówka o Jeevodaya (załącznik nr 5).
Oprac. Małgorzata Wojewoda