WESPRZYJ TERAZ

Szkoła podstawowa, kl. 7-8

Temat lekcji: Bliscy sobie dzięki Adopcji Serca. SCENARIUSZ

Cele lekcji:
Po skończonych zajęciach uczeń:
I. WIEDZA
- wie, co to jest trąd, jakie są jego społeczne następstwa w Indiach i rola misjonarzy w pomocy chorym;
- zna znaczenie pojęcia Adopcja Serca, jej sens, sens więzi międzyludzkich;
- zna wartości pielęgnowane przez dzieci i młodzież w Jeevodaya.
II. UMIEJĘTNOŚCI
- próbuje włączać się w dyskusję, szukać odpowiedzi, podejmować samodzielne myślenie, wyciągać wnioski, wyrażać własne zdanie;
- doskonali umiejętność współpracy z grupą osób.
III. POSTAWY
- uświadamia sobie wartość czynionego dobra na rzecz innych, obdarowywania;
- kształtuje w sobie postawę odpowiedzialności za los innych – odrzuconych, pokrzywdzonych;
- docenia wartość relacji, więzi międzyludzkich, także we własnym życiu;
- wyciąga wnioski na temat dokonywania wyboru odpowiednich wartości w życiu ludzkim.
Czas pracy: 2 godz.
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa, praca w grupach.
Metody pracy: dyskusja, pogadanka, „burza mózgów”, praca z tekstem, plansza, opis, metaplan.
Materiały i środki dydaktyczne:
1. Małgorzata Wojewoda, Bliscy sobie dzięki Adopcji Serca (załącznik nr 1).
2. Słownik języka polskiego PWN (definicje pojęć: adopcja, dobro, wartość, więź – zob. załącznik nr 2).
3. Listy dzieci z Jeevodaya do rodziców z Polski – załącznik nr 3.
4. Plansza Dobro powraca – załącznik nr 6.
5. Materiały do ćwiczeń: Obdarowywanie, Wartość – załączniki nr 4 i 5.
6. Krzyżówka – załącznik nr 8.
7. Trąd – informacje ze strony www.jeevodaya.org lub załącznik nr 7.
PRZEBIEG LEKCJI:
I. Wprowadzenie:
Pogadanka na temat adopcji, więzi międzyludzkich.
Czym jest adopcja? Jakie znaczenie mają więzi?
Odczytanie definicji ze Słownika języka polskiego (także w zał. nr 2).
II. Lekcja właściwa:
1. Odczytanie tekstu „Bliscy sobie dzięki Adopcji Serca” (zał. nr 1).
2. Pogadanka na temat trądu – uzupełnienie wiadomości uczniów o chorobie informacjami zawartymi na stronie www.jeevodaya.org (także w zał. nr 7).
Pogadanka na temat tekstu. Odpowiedź na pytania:
Jak przedstawia się sytuacja chorych na trąd w Indiach?
W jaki sposób misjonarze i ofiarodawcy wspierają odrzuconych?
Czym różni się Adopcja Serca od tradycyjnej adopcji?
Jakich dóbr doświadczają dzieci od adopcyjnych rodziców?
3. Pogadanka na temat dobra. Odczytanie definicji „dobra” ze Słownika języka polskiego (także w zał. nr 2).
4. Praca w grupach.
Uczestnicy otrzymują listy dzieci do polskich opiekunów (zał. nr 3). Po ich przeczytaniu pracują w grupach, uzupełniając tabelę Obdarowywanie (zał. nr 4). Następnie prezentują wyniki swojej pracy. Jako podsumowanie pracy ustalają drogę, jaką przebywa dobro przekazywane sobie nawzajem przez ludzi (uczucia, pragnienia, postanowienia, postawy, które kształtuje) – plansza Dobro powraca zał. nr 6.
5. Wartość – „burza mózgów”; odczytanie definicji ze słownika (także w zał. nr 2). Wyodrębnienie wartości akcentowanych w listach dzieci z Jeevodaya. Sporządzenie schematu na wzór zał. nr 5 podczas pracy indywidualnej lub grupowej.
III. Podsumowanie.
Odpowiedź na pytania: Czy Adopcja Serca jest potrzebna? Jakiego dobra doświadczają jej uczestnicy?
Praca domowa: krzyżówka dotycząca tekstu (zał. nr 8).
Oprac. Małgorzata Wojewoda