WESPRZYJ TERAZ

Światowa Niedziela Misyjna 2021/World Mission Sunday 2021

2021-10-20

Światowa Niedziela Misyjna 2021

„Nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli.” (Dz.Ap. 4:20)

Ukochani w Jezusie Chrystusie,

Na Niedzielę Misyjną 2021 dostajemy piękny i skłaniający do myślenia temat. Kościół co roku wyznacza cały miesiąc październik jako „miesiąc misyjny”. Obchody Niedzieli Misyjnej przypominają nam każdego roku nasze przyrzeczenia chrzcielne, które nawołują każdego chrześcijanina, żeby realizował swoje powołanie jako misjonarza, jako osoby, której powierzono odpowiedzialność za niesienie misji Chrystusa.

W przeciwieństwie do innych lat ta Niedziela Misyjna stawia przed nami nowe wyzwania i obowiązki, które skłaniają nas do zmiany sposobu myślenia i postępowania. Globalny kryzys związany z pandemią jeszcze się nie skończył. Próbujemy wrócić do ”nowej normalności”, która dotyka niemal każdej sfery ludzkiego życia. Wpłynęło to również na nasz sposób modlitwy i interakcje społeczne.

Czy to ma również wpływ na nasze powołanie misyjne? W Niedzielę Misyjną w zeszłym roku Papież Franciszek przypomniał nam, że wezwanie do misji jest „zaproszeniem do wyjścia ze swoich ograniczeń ze względu na miłość do Boga i bliźniego”. Jawi się to jako okazja do „dzielenia się, służby, modlitwy wstawienniczej.” 'Albowiem dając – otrzymujemy, a umierając – rodzimy się do życia wiecznego’ (modlitwa św. Franciszka z Asyżu).

Dlaczego każdy chrześcijanin jest powołany do bycia misjonarzem? Na mocy sakramentu chrztu świętego stajemy się misjonarzami z Jezusem-misjonarzem. Ostatnie słowa Jezusa w Ewangeliach brzmią: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28:19). Z tego powodu misja Kościoła jest misją każdego członka Kościoła katolickiego i nie jest zarezerwowana wyłącznie dla kapłanów, zakonników i czynnych misjonarzy.

Każdy chrześcijanin jest misjonarzem z wyjątkowym przesłaniem do dzielenia się: przesłaniem Bożej miłości, wyzwolenia, uzdrowienia i wiecznego zbawienia. Bóg był bardzo hojny i życzliwy wobec nas, obdarzając nas Swoimi błogosławieństwami. Jesteśmy świadkami bezwarunkowej miłości w stosunku do nas i do bliźniego i możemy mówić wyłącznie o Jego niezmierzonej dobroci.

Kryzys związany z pandemią jest okazją do ponownego odkrycia naszego misyjnego bodźca. Większe jest zapotrzebowanie na tych, którzy doświadczyli miłości i miłosierdzia Boga, a zatem są teraz gotowi i chętni do dzielenia się tym samym z innymi. Potrzebujemy odwagi i gotowości naszej błogosławionej Matki, aby całkowicie poddać się woli Bożej.

Z powodu pandemii ludzie umierają dziś w samotności, opuszczeni przez najbliższych, wielu straciło pracę, biedni są zmuszeni do migracji, kontakty społeczne są ograniczone, miejsca kultu są zamykane. Bardziej niż kiedykolwiek przedtem potrzebne są relacje społeczne, a także nasza wspólnotowa relacja z Bogiem. Potrzeba kontaktu z drugim, bycia blisko drugiego, jest dziś bardzo odczuwalna.

Tutaj, w Jeevodaya, doświadczyliśmy szczególnej troski i opieki Bożej dzięki hojnej pomocy naszych dobroczyńców z Polski. Pan Bóg otoczył specjalną opieką młodzież, jak i starszych ludzi. Nigdy nie przestaliśmy czcić Boga w Najświętszej Eucharystii, nawet jeśli to musiało się odbywać przy minimalnym udziale wiernych albo bez uczestników liturgii. Staraliśmy się dotrzeć do biednych i potrzebujących, zapewniając opiekę medyczną, nauczanie zdalne, dystrybucję sprzętu do nauki, m.in. tabletów i laptopów. To była ogromna pomoc dla tych, którzy nie mogli pozwolić sobie na leczenie i edukację z powodu długiego okresu izolacji. W tym trudnym czasie udało nam się utrzymać etaty, jeśli chodzi o naszych pracowników zatrudnionych w rolnictwie, przychodni, szkole, internacie itp., a ich wynagrodzenie nie zostało zmienione.

Stopniowo życie wraca tutaj do normalności. Dzieci wracają do szkoły i internatu. Mamy nadzieję i modlimy się o to, aby Bóg uzdrowił ten zraniony świat i żeby pomógł nam realizować naszą misję stawania się uzdrowicielami tych zranień. Pragnę skorzystać z okazji, by podziękować Wam wszystkim za Wasz udział w poprawie naszego bytu. My w Jeevodaya jesteśmy głęboko wdzięczni za Waszą miłość i troskę o nas. Pan Bóg dzieli się Sam z nami i uczy nas dzielić się z innymi dla Niego. To jest nasza misja jako naśladowców Chrystusa.

Ks. Rahul Philips SAC, dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya

Abhanpur, Raipur, India

World Mission Sunday 2021

"We cannot stop speaking about what we have seen and heard.” Acts 4:20

Dear Friends in Jesus Christ

A beautiful and thought provoking theme that is given to us on Mission Sunday 2021. The Church mark whole of the month of October as ‘Mission Month’ every year. The celebration of Mission Sunday reminds us every year of our baptismal promises which calls upon every Christian to live their vocation as a missionary, as a person entrusted with the responsibility of carrying on the mission of Christ.

Unlike other years, this Mission Sunday poses before us new challenges and responsibilities that calls us for a new way of thinking and behavior. The global pandemic crises is not over yet. We are trying to put up with a ‘new normal’ that affects almost every sphere of human life. Our mode of worship and social interaction too have been affected. 

Does it affect our missionary vocation as well? On Mission Sunday last year Pope Francis reminded us that the call to mission is ‘the invitation to step out of ourselves for love of God and neighbor’ presented itself as an opportunity for ‘sharing, service and intercessory prayer’. “For it is in giving that we receive, and it is in dying that we are born to eternal life” (prayer of St. Francis of Assisi).

Why is every Christian called to be a missionary? By virtue of our baptism, we become missionaries with Jesus the missionary. Jesus’ last spoken words in the Gospels are, “Go therefore and make disciples of all nations” (Mt 28:19). Hence the mission of the Church is the mission of every member of the Church, and it is nor reserved for priests, religious and active missionaries alone.

Every Christian is a missionary with a unique message to share; the message of God’s love, liberation, healing and eternal salvation God has been very generous and kind towards us, in bestowing His blessings upon us. We are witnesses to unconditional love towards us and towards our neighbor and we cannot but speak of His goodness all over.

This pandemic crises is an opportunity to rediscover our missionary impetus. There is a greater need for those who have experienced the love and mercy of God and thus now ready and willing to share the same with others. We need the courage and willingness of our blessed Mother to submit ourselves to the will of God completely.

Due to Pandemic, today people die alone or are abandoned by their own, many have lost their jobs, poor are forced to migrate, social interactions are curtailed, and places of worship are closed. More than ever before, now there is a need for social relationships as well as our communal relationship with God. The need to relate with the other, to be close to the other is much felt today.

Here, at Jeevodaya, we have experienced special care and protection of God through the generous help from our benefactors from Poland. God took special care of the young and the old alike. We never stopped worshipping God through the Holy Eucharist even if it had to be done with minimum or no participants. We sought to reach out to the poor and the needy by providing medical care, online schooling, distribution of study material like tablets and laptops etc. It was a great help for those who could not afford treatment and education due to long period of lockdown. In this difficult time, we were able to sustain so many of our staff in the fields, clinic, schools and boarding etc. with sustainable wages all these time.

Gradually life is coming back to normal here. Children are returning to the school and the hostel. We hope and pray that God heals this wounded world and helps us to realize our mission to become a wounded healers. I take this opportunity to thank you all for your share in our well-being. We, here at Jeevodaya, are deeply indebted to you for your love and concern towards us. God shared Himself with us and He teaches us to share ourselves with others for Him. This is our mission as followers of Christ.

Fr. Rahul Philips SAC

Director

Jeevodaya Social & Leprosy Rehabilitation Centre

Abhanpur, Raipur, India